کانکس

کانکس

کانکس     از کانکس برای اسکان موقت یا دائم استفاده می شود . کانکس بهترین انتخاب برای اسکان می باشد مکانهایی که اجازه ساخت و ساز ندارند و یا پروژه هایی که بعد پایان قرار داد باید جابجا شوند و امکان ساخت و ساز ندارد و غیره از کانکس…

Continue reading