کانکس نیروی انتظامی

کانکس نیروی انتظامی جهت استقرار نیروهای انتظامی مورد استفاده می شود که به دوصورت ثابت و متحرک ساخته می شوند. کانکس نیروی انتظامی معمولا با رنگ های سفید و سبز طراحی می شوند و جنس دیواره های خارجی آنها از ورق های رنگ کوره ایی و جنس دیواره های داخلی…

Continue reading